Aborcja współcześnie stanowi temat, który wzbudza nieustanne kontrowersje. Biorąc pod uwagę względy medyczne oraz dobro kobiet, które bezpośrednio dotknięte są owym zagadnieniem, trudno nie zgodzić się z faktem, iż jest to proces budzący wiele sprzecznych poglądów. W Polsce, proces aborcji jest zabroniony z wyjątkami, które określił ustawodawca w stosownych przepisach prawnych.

Podstawa prawna aborcji w Polsce

Wedle polskiego ustawodawstwa, aborcja uregulowana jest ustawą z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży. W sposób precyzyjny ustawa ta normuje warunki, motywy i okoliczności, które dopuszczają zastosowanie procesu aborcji.

Czym jest zabieg aborcji?

Aborcja jest procesem, który określić można jako przerwanie ciąży. Zabieg ten dokładnie polega na wywołaniu u kobiety poronienia, co równoznaczne jest z dokonaniem przerwania ciąży w wyniku stosownej interwencji zewnętrznej. W literaturze, wymienione są dwa podstawowe typy sposobów procesu przerwania ciąży, a mianowicie:

  • aborcja farmakologiczna (zwana również medyczną);
  • aborcja chirurgiczna.

Aborcja farmakologiczna – polega na zastosowaniu u pacjentki stosownych medykamentów, które mają za zadanie przerwanie ciąży. Aborcja chirurgiczna obejmuje natomiast proces, który w literaturze określany jest jako rozszerzenie szyjki macicy oraz odessanie lub wyłyżeczkowanie płodu. Zabiegi te mogą zostać dokonane w okresie, który normowany jest między 10. a 22. tygodniem trwania ciąży. W innych przypadkach, stosowane są innego rodzaju zabiegi, które także warunkuje okres trwania ciąży.

Kiedy aborcja jest dopuszczalna?

Według prawa, istnieją trzy kluczowe aspekty, które brane są pod uwagę w przypadku kwalifikacji do aborcji. Przypadki te obejmują fakty takie jak:

  • ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
  • badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu;
  • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego

Kto wydaje zgodę i dokonuje aborcji?

Biorąc po uwagę, wymienione powyżej aspekty, które dopuszczają przeprowadzenie procesu aborcji, należy wskazać kto i kiedy zleca dokonanie tego typu zabiegu. W sytuacji, kiedy mowa o względach, które opisane są w punkcie pierwszym oraz drugim, tego typu zabieg przeprowadza stosowny lekarz w odpowiedniej placówce medycznej. Możliwość jego wykonania jest uwarunkowana okresem rozwoju płodu. Według prawa, określone jest to sformułowaniem, które brzmi następująco: „do chwili osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety ciężarnej”

Co istotne, aby proces przerwania ciąży zastał dokonany zgodnie z prawem oraz obowiązującymi standardami proceduralnymi, przesłanki do dokonania tego typu zabiegu, powinien potwierdzić inny lekarz specjalista. Od reguły tej jest wyjątek, który zachodzi w sytuacji narażenia w sposób bezpośredni życia pacjentki.

Analizując natomiast trzecią wymienioną powyżej przesłankę, która dotyczy sytuacji kiedy ciąża jest efektem czynu zabronionego, np. w postaci gwałtu, tu argumenty przemawiające za dokonaniem aborcji musi potwierdzić stosowny prokurator. Opiewa tu również zasada, która dotyczy okresu ciąży. Chodzi tu mianowicie o fakt kiedy „od początku ciąży nie upłynęło więcej niż 12 tygodni”.

Zgoda na aborcję

W przypadku dokonania procesu aborcji, konieczna jest zgoda kobiety. Wyrażenie zgody musi zostać zawarte na piśmie. W przypadku, kiedy sytuacja dotyczy kobiety, które uważana jest za osobę małoletnią bądź ubezwłasnowolnioną, konieczna jest zgoda stosownego przedstawiciela ustawowego.

Źródło

  1. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży.
  2. http://www.mz.gov.pl
Czy aborcja w Polsce jest legalna?, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)