Czy lekarz praktykujący może być wspólnikiem spółki jawnej prowadzącej aptekę ogólnodostępną?

Apteka ogólnodostępna może być prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki. Prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemająca osobowości prawnej spółka prawa handlowego (art. 99 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne; tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) – dalej u.p.f.
Zgodnie z art. 99 ust. 4b u.p.f. w przypadku, gdy występującym o zezwolenie na prowadzenie apteki jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje się, jeżeli występujący przedstawi oświadczenie o niewykonywaniu zawodu lekarza. Przepis ten koresponduje z zawartym w przepisach o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty zapisem: Lekarz nie może sprzedawać produktów leczniczych, wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywnych wyrobów medycznych do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, oraz środków pomocniczych (art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.W świetle powyższych regulacji pojawia się pytanie o dopuszczalność wydania zezwolenia na prowadzenie apteki na rzecz osoby prawnej czy niemającej osobowości prawnej spółki prawa handlowego, w której wspólnikiem (czy ewentualnie członkiem organu zarządzającego) jest lekarz wykonujący zawód lekarza.

W wyroku z dnia 7 września 1995 r. (II SA 855/94), Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż „lekarz, który nie zaprzestał wykonywania zawodu lekarza, nie może jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej polegającej na sprzedaży leków. Ani sam nie może bezpośrednio wydawać leków nabywcom i inkasować za to należności, ani nie może sprzedawać leków za pośrednictwem zatrudnionych przez siebie osób czy też za pośrednictwem stanowiącej jego własność apteki. Oznacza to, że nie może uzyskać koncesji na prowadzenie apteki”.

Następnie jednak w wyroku z dnia 11 lipca 2005 r. (sygn. akt I SA/Wa 1025/04) Wojewódzki Sąd Administracyjny rozróżnił sytuację, w której lekarz, który nie zaprzestał wykonywania zawodu lekarza, jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży leków od sytuacji, w której sprzedaży leków nie prowadzi lekarz, lecz odrębna osoba (w przedmiotowej sprawie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i to ona jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu obowiązującej wówczas ustawy – Prawo działalności gospodarczej (obecnie: ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego „zawarte w art. 99 ust. 4b u.p.f. ograniczenie do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki dotyczy wyłącznie osoby fizycznej jaką jest każdy lekarz lub lekarz stomatolog, którzy nie przedstawią – ubiegając się o przedmiotowe zezwolenie – oświadczenia o niewykonywaniu zawodu lekarza. Innych ograniczeń w niniejszej materii wspomniana ustawa nie zawiera”.

Wydaje się, iż powyższy wyrok można analogicznie odnieść do nieposiadającej osobowości prawnej spółki prawa handlowego – spółki jawnej. Co prawda czynnik osobowy w tego rodzaju spółkach jest dużo silniejszy niż w spółkach kapitałowych, jednakże zgodnie z Kodeksem spółek handlowych posiadają one podmiotowość prawną i mogą samodzielnie występować w obrocie, w tym również występować o wydanie zezwolenia na prowadzenie apteki.

Źródło

Udostępnione poprzez portal www.zdrowie.abc.com.pl.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)