Czy lekarz (bądź inny personel medyczny uczestniczący w udzielaniu świadczeń) będący nosicielem wirusa HIV lub zarażony inną chorobą zakaźną może udzielać świadczeń medycznych? Czy też przeciwnie, nie może wykonywać zawodu?

Obowiązujące przepisy wprowadzają zakaz wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby przez osoby, które są zakażone, chore na chorobę zakaźną lub są nosicielami.

Wykaz zakażeń i chorób zakaźnych został określony w załączniku do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 947) – dalej u.z.z.z. Natomiast to, czy dany lekarz (lub inny personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych) może wykonywać dany zawód, pracować w określonej specjalności lub wykonywać określonego rodzaju czynności zawodowe, określają lekarze, o których mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub lekarze wykonujący zadania służby medycyny pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317 z późn. zm.), po przeprowadzeniu odpowiedniego badania lekarskiego (art. 7 u.z.z.z.).

Biorąc pod uwagę rodzaj stwierdzonego zakażenia lub choroby zakaźnej oraz charakter wykonywanych czynności, w szczególności to, czy przy ich wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby (inaczej należy traktować np. lekarza zabiegowego niż lekarz internistę lub radiologa) orzeka on o:

  1. o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby, albo
  2. o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Osoby, u których orzeczono czasowe lub trwałe przeciwwskazania do wykonywania prac, nie mogą wykonywać tych prac (art. 10 u.z.z.z.).

Źródło

Udostępnione poprzez portal www.zdrowie.abc.com.pl.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI -8 (20)