Nie ma konkretnej definicji błędu w sztuce lekarskiej jednak środowiska prawnicze i medyczne są zgodne co do tego, by za błąd lekarski uważać takie postępowanie lekarza, które jest sprzeczne  z powszechnie uznanymi zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej.

Każdy pacjent, a w przypadku jego śmierci rodzina chorego ma prawo do rekompensaty za zawinione błędy lekarskie. Poszkodowany ma prawo do odszkodowania z tytułu wydatków poniesionych w związku z zaistniałą szkodą tj. koszty dalszego leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzęty czy utratę zarobków. Pacjentowi przysługuje również zadośćuczynienie za szkody i straty moralne.

Pacjenci swoich roszczeń mogą domagać się poprzez

 • skierowanie sprawy do sądu lekarskiego za pośrednictwem Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 • zwrócenie się do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych;
 • wniesienie sprawy do sądu w toku postępowania cywilnego;
 • skierowanie sprawy do prokuratury jeśli błąd medyczny ma znamiona przestępstwa.

Oczywiście w przypadku wszystkich postępowań obowiązują odpowiednie okresy przedawniania. W sądzie lekarskim można rozpatrywać sprawę jeżeli od popełnienia winy przez lekarza nie minęło więcej niż trzy lata. Podobnie zwracając się do Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych trzeba pamiętać, że rozpatrywane przez nią wnioski mogą dotyczyć jedynie spraw o których pacjenci dowiedzieli się nie później niż rok przed złożeniem dokumentów, a które zaistniały w ciągu ostatnich trzech lat.

 

LN_Banner_Prawo_medyczne_Ideo_A

 

W postępowaniu cywilnym obowiązuje trzyletni okres przedawnienia liczony od momentu dowiedzenia się o błędzie. Jeżeli sprawa dotyczy nieletnich nie może ulec przedawnianiu dopóki dziecko nie ukończyło 16 lat.

W przypadku, gdy lekarza obowiązuje umowa cywilnoprawna sprawa o błąd medyczny ulega przedawaniu po 10 latach. Sprawy toczone przed sądem karnym ulegają przedawnianiu w zależności od kategorii do jakiej zostanie zakwalifikowany błąd lekarski, a wszystko jest regulowane odpowiednimi przepisami.

Błędy lekarskie można podzielić na następujące kategorie

 • błędy diagnostyczne polegające na źle postawionej diagnozie, ich przyczyną są najczęściej niewłaściwa interpretacja objawów choroby przedstawionych oraz pacjenta i wyników badań. Błędy diagnostyczne mogą mieć dwojaki charakter:
  • błędy pozytywne – jeżeli lekarz rozpoznaje chorobę, na którą pacjent nie cierpi
  • błędy negatywne – występują, gdy lekarz nie rozpozna choroby, na którą cierpi pacjent lub rozpozna zupełnie inną dolegliwość.
  • błędy terapeutyczne dotyczą źle wybranej metody leczenia np. nieodpowiednio obranych leków, źle wykonanych zabiegach operacyjnych. Występują, gdy czynności medyczne wykonywane przez lekarza zamiast pomagać szkodzą pacjentowi.
  • błędy rokowania polegające na złej prognozie dotyczącej stanu chorego, które mogą się przyczynić do pogorszenia stanu pacjenta
  • błędy techniczne wynikające ze złej realizacji dobrze postawionej diagnozy np. podanie pacjentowi nieodpowiednich leków, zastosowanie nieodpowiednich metod operacyjnych

Błędy lekarskie wynikają najczęściej z następujących przyczyn

 • nie skierowanie pacjenta na odpowiednie badania diagnostyczne, które w istotny sposób pomogłyby odpowiednio wcześnie wykryć chorobę;
 • przeprowadzenie pobieżnego, niekompletnego wywiady medycznego;
 • zła interpretacja dostępnych wyników badań i stanu chorego
 • zaordynowania nieodpowiednich leków
 • zaniechania lub opóźnienia konsultacji medycznej lub zabiegu operacyjnego
 • przekroczenia przez lekarza swoich kompetencji

 

Źródła

 • Kodeks Etyki Lekarskiej
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
 • Ustawa z 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich
 • Kodeks cywilny
 • Kodeks karny

 

Więcej

Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych: Księgarnia LexisNexis


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)