Obecne prawo normujące wszelkiego typu świadczenia medyczne, określa jasno i precyzyjnie zarówno ich formę jak i miejsce wykonywania takowych na rzecz pacjentów. Kwestię do rozpatrzenia stanowi samo skierowanie oraz udzielana na jego podstawie usługa medyczna –  prawo pacjenta oraz obowiązki nałożone na placówki medyczne.
[adsense]

Skierowanie a realizacja świadczenia

Skierowanie stanowi dokument na podstawie, którego świadczona jest stosowna usługa medyczna. W przypadkach ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz zasadniczego leczenia, nie ma ono charakteru rejonizacji. Sformułowanie to oznacza, iż przysługujące skierowanie umożliwia pacjentowi wybór dowolnego specjalisty, który będzie prowadził jego leczenie.

Warunek jaki musi być jedynie spełniony, stanowi podpisanie przez daną placówkę medyczną umowy upoważaniającej do świadczenia usług w ramach NFZ. Istotne jest, iż w przypadku uzyskania skierowania, przysługuje ono do rejestracji tylko i wyłącznie w jednej, wybranej placówce świadczącej usługę w danym zakresie.

Co do zasady, skierowanie wymagane jest w przypadku podjęcia kilku z poniżej wymienionych form leczenia, a mianowicie:

 • leczenie ambulatoryjne;
 • leczenie szpitalne;
 • leczenie uzdrowiskowe;
 • leczenie w postaci rehabilitacji;
 • w przypadku podejmowania opieki nad wszelkimi osobami przewlekle chorymi.

Kluczowe informacje odnośnie skierowań

 • podmiot wystawiający – do wydania stosownego dokumentu, umożliwiającego leczenie u danego lekarza specjalisty, zobligowany jest lekarz podstawowej opieki zdrowotnej – w tym również lekarz rodzinny. Do jego wydania upoważniony jest również inny podmiot świadczący usługi medyczne w ramach umowy z NFZ;
 • w przypadku przejęcia leczenia przez stosownego lekarza specjalistę, to on następnie zobligowany jest do wystawiania kolejnych skierowań na badania;
 • termin ważności – według prawa, brak jest stosownego ograniczenia ważności skierowania. Niemniej jednak, przyjmuje się, iż termin ważności dokumentu nie przedawnia się do momentu ustania problemu zdrowotnego. Możliwe jest wystąpienie sytuacji, w której dochodzi do konieczności aktualizacji ważności owego skierowania.

Powyższe informacje nie mają zastosowania do kilku wymienionych przypadków, do których zaliczyć można:

 • leczenie rehabilitacyjne – 30 dni od momentu wystawienia;
 • leczenie w szpitalu psychiatrycznym – 14 dni;
 • leczenie w uzdrowisku – 18 miesięcy od momentu wystawienia.

Lekarze specjaliści nie wymagający skierowania

Należy sobie zdawać sprawę, iż nie do wszystkich specjalistów pacjent potrzebuje odpowiednie skierowanie. Istnieje grupa specjalistów, do których każdy z pacjentów może osobiście udać się bez owego dokumentu. Do listy tego typu specjalistów, zalicza się między innymi:

 • ginekolog;
 • okulista;
 • dermatolog;
 • dentysta;
 • wenerolog;
 • onkolog.

Miejsca realizacji świadczeń

Skierowanie, które uprzednio zostaje otrzymane przez pacjenta, może być zgodnie z prawem zrealizowane w dowolnie wybranym również miejscu. Przykładem może być otrzymanie skierowania w jednej części Polski, a jego realizacja w innej jej części. Oznacza to w tym przypadku, iż nie ma żadnego znaczenia miejsce zamieszkania ani również województwo.

Co do zasady nie jest możliwe, by jakakolwiek placówka medyczna, posiadająca umowę z NFZ, odmówiła wykonania świadczenia na rzecz pacjenta zamieszkującego inny region kraju. Jeśli takowa sytuacja miałaby miejsce, rozwiązanie stanowi skarga do władz placówki, jak również stosownego oddziału NFZ w regionie. Istotną drogę wniesienia skargi, stanowi także sam Rzecznik Praw Pacjenta.

Instrument wniesienia skargi jest o tyle istotny, gdyż w sytuacji nagminnego łamania wszelkich obowiązków przez daną placówkę medyczną, może ona posłużyć jako podstawa do nałożenia przez NFZ dotkliwej kary finansowej, przy jednoczesnym naruszeniu w znaczącym stopniu finansów owej placówki.
[adsense]

Źródła

 • http://www.nfz.pl
 • Rzeczpospolita, Pomoc specjalistyczna zawsze bez rejonizacji, 11.12.2012.
Do czego potrzebne jest skierowanie lekarskie?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI -1 (1)