Czym jest tajemnica lekarska – podstawa prawna

Według prawa istota tajemnicy lekarskiej opiera się na przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 226, poz. 1943 z późn. zm.) oraz odrębnych i powiązanych ze sobą artykułów kodeksu etyki lekarskiej. Choć przepisy te są stosunkowo obszerne, to jednak sens ich zawarty jest w kilku prostych sformułowaniach.
[adsense]

W precyzyjny sposób tłumaczą one, iż tajemnica lekarska zgodnie z art. 40 to obowiązek lekarza do zachowania w sekrecie informacji związanych z pacjentem, które uzyskał w związku z wykonywaniem zawodu. Pisząc wprost, odnosi się to do zakazu wszelkiej próby ujawnienia jakichkolwiek informacji, które dotyczą określonego pacjenta osobom postronnym. Oznacza to, że przepisy te tyczą się tak samo do osób obcych, jaki również do członków rodziny.

Tajemnica lekarska określa także konieczność zapobiegania biernemu ujawnienia danych pacjenta.

Terminy prawne w kontekście tajemnicy lekarskiej

Przepisy normujące tajemnicę lekarska wyróżniają kilka terminów prawniczych, z którymi warto zapoznać się, w sytuacji naruszenia prawa. Są to mianowicie:

  • Podmiot – w ujęciu przepisów o tajemnicy lekarskiej, jest nim każdy lekarz wykonujący swój zawód na podstawie prawa, jak również w przypadku braku stosownych uprawnień. Ta reguła tyczy się również lekarzy, którzy zakończyli swą pracę, będąc chociażby na emeryturze.
  • Przedmiot – w myśl ustawy oraz pozostałych przepisów prawnych, przedmiotem tajemnicy lekarskiej nie jest wbrew pozorom każda z informacji dotycząca pacjenta. Aby mówić o przedmiocie świetle tajemnicy lekarskiej, muszą wystąpić dwie przesłanki, a mianowicie: bezpośredni związek informacji z pacjentem oraz konieczność jej powiązania z wykonywaniem określonych czynności lekarskich. Analiza przedmiotu pozwala stwierdzić, iż informacja ta niekoniecznie jest związana ze zdrowiem pacjenta. Może ona wykraczać poza medyczne aspekty. Kolejno istotne jest czy dana informacja została powzięta przez osobę trzecią w okolicznościach sprawowania przez lekarza swych służbowych czynności czy w sytuacji prywatnej.
  • Zakres – w świetle przepisów tyczy się on do zakazu ujawniania wszelkich danych, które są bezpośrednio objęte tajemnicą lekarską (zakres przedmiotowy), wszelkim nieuprawnionym osobom (zakres podmiotowy), w jakimkolwiek miejscu (zakres miejscowy), nieistotne kiedy (zakres temporalny) oraz bez względu na okoliczności i przyświecające temu cele (zakres teologiczny).

Zwolnienie z zachowania tajemnicy lekarskiej

Mogą wystąpić trzy sytuacje, w których nie ma konieczności przestrzegania tajemnicy lekarskiej. Obowiązek ten jest znoszony w sytuacji kiedy:

  • fakt zaistnienia takowej tajemnicy, mógłby doprowadzić do sytuacji niebezpiecznych zarówno dla życia jak również zdrowia samego pacjenta, jak również osób postronnych;
  • sam pacjent może zdecydować, iż zgadza się, aby informacje o jego stanie zdrowia zostały ujawnione. Tyczy się to także sytuacji, kiedy taką decyzję podejmie za pacjenta stosowny przedstawiciel ustawowy;
  • istniej sytuacja, w której konieczne jest przekazanie stosowanej informacji o stanie zdrowia pacjenta, innym członkom personelu medycznego w celu dalszego prowadzenia leczenia.

Tajemnica lekarska oraz rejestr czynności medycznych

Powiązana z istotą tajemnicy lekarskiej, jest również sama rejestracja wszelkich czynności medycznych dotyczących pacjenta. Obawę może budzić fakt notowania wszelkich danych pacjenta oraz możliwości ich kradzieży przez osoby postronne. Jest to obawa jak najbardziej nieuzasadniona. Rejestrację wszelkich czynności medycznych regulują odpowiednie przepisy prawa.

Każda z usług, które świadczone są w kierunku danego pacjenta, podlega rejestracji oraz monitorowaniu, w specjalnie przygotowanym do tego systemie informatyczno – ewidencyjnym. Zawarte w nim dane, określają podmiot udzielający świadczenie, spis osób zlecających usługę medyczną.

Jakakolwiek próba przekazania danych zawartych w systemie, regulowana jest przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
[adsense]

Źródło

  • Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
  • Kodeks etyki lekarskiej;
  • Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku;
  • http://www.nfz.gov.pl
Na czym polega tajemnica lekarska?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI +2 (2)