Przyczyny powstawania syndromu wypalenia zawodowego, to kwestia niezwykle indywidualna dla każdej jednostki. Niemniej liczne badania pozwoliły na wyodrębnienie grupy czynników, która w sposób znaczący wpływać może na zwiększenie ryzyka wystąpienia wypalenia zawodowego.

Do grupy czynników, których występowanie możne zwiększać ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego zaliczyć można nie tylko osobiste predyspozycje pracownika, ale także te związane z komunikacją interpersonalną oraz ogólnym funkcjonowaniem w środowisku pracy.

Indywidualne cechy jednostki

Do cech indywidualnych jednostki, które sprzyjać mogą wystąpieniu wypalenia zawodowego, zaliczyć można:

 • niską samoocenę,
 • bierność,
 • zależność,
 • niepewność,
 • defensywność.

H. Sęk, w swoich publikacjach wskazuje następujące cechy indywidualne jednostki, które w sposób znaczący mogą wpłynąć na wystąpienie wypalenia zawodowego:

 • nieracjonalne przekonania o własnej roli zawodowej,
 • silne poczucie kontroli zewnętrznej,
 • unikanie sytuacji trudnej,
 • niskie poczucie własnej skuteczności.

Analizując powyższe czynniki, przyjąć zatem można iż, osoby posiadające niską samoocenę; nie wierzące w swoje możliwości; unikające sytuacji trudnych, które wymagają od nich kreatywności oraz twórczego myślenia; mające głębokie przeświadczenie iż oni sami nie są w stanie zrobić nic i niewiele od nich zależy; bardzo emocjonalnie reagujące na trudne sytuacje zawodowe są bardziej narażone na wystąpienie w przyszłości wypalenia zawodowego.

Czynniki interpersonalne

Czynniki interpersonalne związane są z relacjami, szczególnie na linii pracownik – klient; pracownik – współpracownicy, a także pracownik – przełożony. Wymienić tutaj należy:

 • konflikty interpersonalne o różnym podłożu,
 • rywalizacja,
 • zaburzona komunikacja,
 • brak zaufania,
 • stosowanie przemocy psychicznej względem osoby pracownika,
 • przyczynianie się do poczucia obniżonej wartości pracownika,
 • blokowanie twórczego myślenia oraz kreatywności pracownika.

Ostatnia grupa czynników, mogących przyczynić się do wystąpienia wypalenia zawodowego, to ta związana z funkcjonowaniem w miejscu pracy. Ich charakterystyki szczegółowo dokonała Ch. Maslach. Autorka wymienia tutaj:

 • przeciążenie pracą,
 • brak kontroli nad wykonywaną pracą oraz zadaniami,
 • nieadekwatne wynagradzanie pracy,
 • niesprawiedliwe traktowanie,
 • wewnętrzny konflikt, który pojawić się może w sytuacji, gdy osoba bojąc się przed utratą pracy postępuje niezgodnie z własnym sumieniem,
 • nieodpowiednie warunki pracy : hałas, nieodpowiednie oświetlenie, brak odpowiednich narzędzi pracy.

Przeciętny pracownik, przepracowuje niemal jedną trzecią życia. Nic więc dziwnego, że długotrwałe przebywanie w miejscu, w którym występuje tak wiele czynników stresogennych w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia wypalenia zawodowego.

Długotrwałe przebywanie w miejscu, w którym występuje tak wiele czynników stresogennych w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia wypalenia zawodowego.

Długotrwałe przebywanie w miejscu, w którym występuje tak wiele czynników stresogennych w konsekwencji może prowadzić do wystąpienia wypalenia zawodowego.

Warto zatem praktycznie zastosować wiedzę dotyczącą przyczyn burnout, tak aby w jak największym stopniu zniwelować ryzyko jego wystąpienia. Jednakże nie tylko na pracowniku powinien spoczywać taki obowiązek. W równym stopniu to również pracodawca powinien zadbać o to, aby jego pracownicy mogli pracować w dobrych warunkach oraz zgranym zespole, bowiem zadowolony pracownik to gwarancja lepszej pracy, a co za tym idzie sukcesu firmy.

Źródło

Tekst zaczerpnięty z pracy magisterskiej absolwenta Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)