Niewielu pacjentów ma świadomość swoich praw. W efekcie czego, rzadko kiedy starają się oni o odszkodowanie za niewłaściwe potraktowanie przez lekarza, błąd diagnostyczny czy też sztuki medycznej. Należy przede wszystkim wiedzieć, iż w każdym przypadku, pacjent, który stwierdzi jakąkolwiek niewłaściwość, może starać się o odszkodowanie, zadośćuczynienie, a nawet rentę. Jak jednak należy dochodzić swoich praw?

Naruszenie praw pacjenta przez personel medyczny

Personel medyczny ponosi odpowiedzialność na trzech płaszczyznach: zawodowej, cywilnej oraz prawnej.

Płaszczyzna zawodowa dotyczy odpowiedzialności za tzw. przewinienia zawodowe, których efektem jest orzeczenie o karze dyscyplinarnej, wydawane przez okręgowy sąd lekarski. Kara ta może mieć charakter upomnienia, nagany, a nawet czasowego lub trwałego pozbawienie prawa do wykonywania zawodu.

Płaszczyzna cywilna dotyczy z kolei odpowiedzialności za wyrządzenie pacjentowi szkody majątkowej lub też krzywdy niemajątkowej, która dotyczy kwestii życia, zdrowia, czci, wolności, dobrego imienia oraz kultu osoby zmarłej. W przypadku tego rodzaju odpowiedzialności o karze orzeka sąd cywilny właściwy dla miejsca zdarzenia. Karą jest najczęściej konieczność wypłacenia odszkodowania poszkodowanemu – w przypadku szkody lub też zadośćuczynienie – w przypadku krzywdy.

Płaszczyzna karna dotyczy natomiast odpowiedzialności za popełnienie przestępstwa. O karze orzeka sąd karny i, w zależności od przestępstwa, może ona przyjąć formę grzywny albo ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Naruszenie praw pacjenta przez placówkę służby zdrowia

Jednak prawa pacjenta może naruszyć nie tylko personel medyczny, ale również sama placówka służby zdrowia. Pacjent ma bowiem również możliwość dochodzenia swoich praw w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania samej placówki, związanego z problemami administracyjnymi. W zależności od przyczyny, pacjent może starać się o zadośćuczynienie lub odszkodowanie w dyrekcji przychodni, szpitala, u przedstawicieli organów samorządu zawodowego lekarzy, pielęgniarek i położnych oraz w sądach powszechnych.

Pacjent ma prawo złożyć także skargę u kierownika przychodni lub dyrektora szpitala, jeśli stwierdzi jakieś nieprawidłowości w funkcjonowaniu placówki, dotyczące m.in. niewłaściwego funkcjonowania rejestracji czy też odmowy przyjęcia przez lekarza, pomimo braku innych pacjentów. Należy jednak pamiętać, iż skardze w tym przypadku nie podlega odmowa wystawienia skierowania do specjalisty, na badanie, leczenie sanatoryjne lub też rehabilitację.

Jakie są formy rekompensaty za popełnione błędy?

Wyróżnia się trzy główne formy rekompensaty: odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz renta. Zależą one od rodzaju popełnionego błędu.

Odszkodowanie, czyli rekompensata za straty materialne, do których zalicza się przede wszystkim wydatki na leki czy specjalistyczną opiekę. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od wielkości strat poniesionych w konkretnym przypadku.

Zadośćuczynienie dotyczy z kolei rekompensaty za poniesione niematerialne, moralne straty, w tym m.in. za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, cierpienia fizyczne i psychiczne, konieczność zmiany trybu życia czy też pogorszenie perspektyw życiowych.

Renta to forma rekompensaty przyznawana za doznaną szkodę, która skutkuje całkowitą lub częściową utratą zdolności do pracy, zwiększeniem potrzeb lub pogorszeniem perspektyw życiowych.

W których instytucjach pacjent może szukać pomocy?

W zależności od rodzaju naruszenia czy też popełnionego błędu przez personel medyczny lub placówkę służby zdrowia, pacjent może dochodzić swoich praw w różnych organach.

W przypadku, gdy naruszenie praw pacjenta miało miejsce w zakładzie opieki zdrowotnej, który ma podpisana umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), pacjent może dochodzić swoich praw u Rzecznika Praw Pacjenta, urzędującego w wojewódzkim oddziale NFZ. Jeśli natomiast pacjent chciałby złożyć skargę na NFZ, np. w sytuacji odmowy finansowania leczenia, może skorzystać z pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Z kolei, kiedy pacjent uważa, iż lekarz dopuścił się zaniedbania, błędu lub też nie dołożył należytej staranności podczas procesu diagnozowania lub leczenia, pacjent może zgłosić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Lekarskiej. Rolą rzecznika nie jest jednak zaspokojenie roszczeń, ale ocena i wyciągnięcie zawodowych konsekwencji w stosunku do danego lekarza lub też nałożenie na niego kary pieniężnej.

Jakich praw pacjent może dochodzić przed sądem?

Zarówno pacjent, który doznał uszczerbku lub rozstroju zdrowia, jak i jego rodzina mogą domagać się od przychodni lub szpitala odszkodowania. Postępowanie w takiej sprawie toczy się przed sądem cywilnym. Odszkodowanie można otrzymać za m.in.:

 • uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia,
 • koszty leczenia i rehabilitacji,
 • zakup materiałów medycznych czy sprzętu ortopedycznego.

Jeśli natomiast pacjent utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy albo jeśli w wyniku szkody zwiększyły się jego potrzeby, może on także starać się o rentę. W sądzie cywilnym poszkodowany może również dochodzić zadośćuczynienia za doznane cierpienie fizyczne lub psychiczne.

Chcą wytoczyć sprawę przed sądem cywilnym, pacjent musi wykazać winę lekarza. Jest on zobowiązany zgromadzić pełną dokumentację leczenia, o której udostępnienie należy wystąpić do dyrektora danej placówki medycznej. Kierownik bądź dyrektor danej placówki nie może odmówić wydania dokumentów. W przypadku tego rodzaju spraw, towarzystwo ubezpieczające szpital często proponuje pokrzywdzonemu pacjentowi ugodę i wypłacenie odszkodowania. Jeśli proponowana kwota zadowala pacjenta, może on uniknąć długotrwałego postępowania sądowego, jeśli nie, może on złożyć sprawę z powództwa cywilnego.

Jak dochodzić praw pacjenta?, 5.0 out of 5 based on 1 rating
Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)

Ten temat zawiera 7 odpowiedzi, ma 2 głosy, został ostatnio zaktualizowany przez  leonardo 10 miesięcy, 2 tygodni temu.

Komentarze (7)
 • Autor
  Post
 • KarolinaKarolina #6056 Reply

  Niewielu pacjentów ma świadomość swoich praw. W efekcie czego, rzadko kiedy starają się oni o odszkodowanie za niewłaściwe potraktowanie przez lekarza
  [Czytaj całość: Jak dochodzić praw pacjenta?]


 • Kasia
  Kasia #6265 Reply

  Kwestia praw pacjenta w Polsce jest wciąż dużym problemem. Jak widać sama jakoś świadczeń zdrowotnych nie jest jedyną bolączką naszej służby zdrowia. Prawo, które w Polsce jest bardzo źle skonstruowane niejednokrotnie staje po stronie sprawców, a nie ofiar. W służbie zdrowia mamy problem niedoinformowania pacjentów, który niejednokrotnie kończy się tym, że pacjent, który został źle potraktowany nie wie nawet jak walczyć o swoje prawa.


 • Marcin
  Marcin #6421 Reply

  Bardzo pouczający artykuł. Ja zawsze podczas pobytu w szpitalu, a zdarza mi się to niestety często proszę o regulamin placówki i wykaz moich praw. Każda placówka musi takiego typu dokument posiadać i dać pacjentowi do przeczytania. Jeszcze kilka lat temu kłopot z naruszaniem praw pacjenta, był większa, teraz jakoś sytuacja uległa zmianie na lepsze, ale wciąż jest wiele do naprawy.


 • Elka
  Elka #6543 Reply

  No niestety jest wiele do poprawy. Nie może być tak, że lekarz nie chce mi powiedzieć, co się ze mną dzieje, żeby mnie nie martwić. Ja jako pacjentka mam prawo do wiedzy. Często lekarze nie informują mnie o przebiegu leczenia, lub o wynikach badań. Mówią, że coś podejrzewają, ale nie powiedzą co. No bardzo przepraszam, ale tak się człowieka nie traktuje.


 • Paula
  Paula #7010 Reply

  Służba zdrowia, to zawsze był duży problem w naszym kraju. Nawet takie błahe z pozoru sprawy, jak informowanie pacjentów o ich prawach jest na tak niskim poziomie, no ale cóż. Do poprawy według mnie jest wszystko, ponieważ system opieki zdrowotnej w naszym kraju jest jednym z najgorszych w Unii Europejskiej.


 • Olka
  Olka #7155 Reply

  Zgadzam się z wami wszystkimi. Polska służba zdrowia to niewyleczony strup od „x” lat. Każda kolejna zmiana, niby na lepsze, generuje niepotrzebne spory, wydłuża leczenie i rodzi konflikty.


 • Tośka
  Tośka #8316 Reply

  Wszystko to prawda. Żyjemy w takim kraju, a nie innym i nie mamy łatwego startu. Ta publikacja jest interesująca, dająca dużo do myślenia. Mało kto z nas zna swoje prawa jako pacjent. Zawsze słucha się lekarzy i na tym sprawa się kończy. Niestety oni nie bywają nieomylni i im też trzeba patrzeć na ręce. Ważne, żeby wiedzieć, co można w danej sytuacji zrobić.


 • leonardo
  leonardo #9923 Reply

  Super artykuł. Prawie zawsze gdy jestem w szpitalu, a zdarza mi się to ostatnio dość często proszę o regulamin placówki i wykaz moich praw. Każda placówka posiada tego typu dokument ma dać pacjentowi do przeczytania. Kilka lat temu były kłopoty z naruszaniem praw pacjenta.

Odpowiedz na: Jak dochodzić praw pacjenta?
Your information:

<a href="" title="" rel="" target=""> <blockquote cite=""> <code> <pre> <em> <strong> <del datetime=""> <ul> <ol start=""> <li> <img src="" border="" alt="" height="" width="">