Prawa pacjenta to jedne z podstawowych prawa, które powinien znać każdy obywatel. Jednak jak pokazują statystyki, niemalże połowa dorosłych Polaków twierdzi, iż nigdy nie słyszała o prawach pacjenta. Jest to fakt bardzo niekorzystny, bowiem tylko pacjent, który zna swoje prawa, wie czego może domagać się od służby zdrowia.

Czym jest Europejska Karta Praw Pacjenta?

Jednym z podstawowych dokumentów, który określa prawa pacjenta, jest Europejska Karta Praw Pacjenta. Wyznacza ona podstawowe standardy opieki medycznej oraz określa charakter relacji pomiędzy lekarzem a pacjentem. Dlatego też, tak ważna, zarówno dla pacjentów, jak i lekarzy oraz pracowników służby zdrowia, jest znajomość praw opisanych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta. Dzięki temu, pacjent wie, do czego mam prawo, a lekarz, jakie są jego obowiązki wobec pacjenta.

Pacjent ma prawo do informacji na temat możliwych sposobów leczenia oraz ma możliwość wyboru zarówno samej procedury leczenia

Pacjent ma prawo do informacji na temat możliwych sposobów leczenia

Jakie zapisy zawiera Europejska Karta Praw Pacjenta?

Poniżej przedstawiamy listę czternastu praw zawartych w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta.

 1. Prawo do profilaktyki. Prawo to stanowi gwarant dostępności do profilaktycznych badań i leczenia, co ma na celu zmniejszyć ryzyko rozwoju potencjalnych chorób u pacjenta.
 2. Prawo dostępu do opieki medycznej. Prawo to określa, iż każdy obywatel, którego zdrowie wymaga skorzystania ze świadczeń medycznych, powinien mieć do nich dostęp i to niezależnie od posiadanych środków finansowych, miejsca zamieszkania czy charakteru choroby.
 3. Prawo do informacji. Pacjent ma prawo żądać od personelu medycznego wszelkich informacji dotyczących swojego stanu zdrowia, dostępnych świadczeń medycznych oraz sposobu korzystania z nich.
 4. Prawo do wyrażenia zgody. Prawo to gwarantuje każdemu pacjentowi możliwość realnego uczestniczenia w decyzjach, które dotyczą jego stanu zdrowia, a także przebiegu procesu leczenie czy też uczestniczenia w badaniach naukowych.
 5. Prawo do wolnego wyboru. Pacjent ma prawo do informacji na temat możliwych sposobów leczenia oraz ma możliwość wyboru zarówno samej procedury leczenia, jak i jej świadczeniodawcy.
 6. Prawo do prywatności i poufności. Prawo to zapewnia, iż wszelkie informacje dotyczące pacjenta, jego stanu zdrowia, procedur diagnostycznych, sposobów leczenia oraz przebytych terapii są tajne. Pacjent ma również prawo do ochrony swojej prywatności w trakcie wykonywania różnego rodzaju badań, wizyt u specjalisty czy też podjętego leczenia.
 7. Prawo do przestrzegania norm jakościowych. Każdemu pacjentowi przysługuje prawo do korzystania z usług medycznych, świadczonych na najwyższym poziomie i realizowanych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami.
 8. Prawo do bezpieczeństwa. Prawo to określa, iż wszelkie zdrowotne świadczenia, jakie pacjent otrzymuje, nie powinny wyrządzać mu żadnej krzywdy. Powinny być one natomiast zgodne z profesjonalną i specjalistyczną praktyką lekarską, pozbawioną błędów i uchybień.
 9. Prawo do innowacji. Pacjent ma prawo do korzystania z innowacyjnych procedur diagnostycznych i leczniczych, niezależnie od jego finansowych uwarunkowań.
 10. Prawo do unikania niepotrzebnego cierpienia i bólu. Prawo to gwarantuje, iż bez względu na rodzaj i stadium choroby, pacjent nie powinien doświadczać bólu ani cierpienia, jeśli jest to możliwe.
 11. Prawo do leczenia dostosowanego do potrzeb. Sposoby leczenia, diagnostyki i terapii pacjenta powinny zostać dobrane i spersonalizowane do jego indywidualnych potrzeb w takim stopniu, w jakim jest to tylko możliwe.
 12. Prawo do zażaleń. Pacjent ma prawo do złożenia zażalenia, w sytuacji, gdy dozna uszczerbku na zdrowiu. Prawo to gwarantuje mu również uzyskanie odpowiedzi bądź innej informacji zwrotnej.
 13. Prawo do rekompensaty. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania rekompensaty, w sytuacji, gdy dozna krzywdy fizycznej, psychicznej bądź moralnej, wynikającej ze źle prowadzonego leczenia. Pacjentowi przysługuje również prawo do otrzymania odszkodowania w stosunkowo niedługim czasie.

Dlaczego należy znać prawa zawarte w Europejskiej Karcie Praw Pacjenta?

Znajomość zapisów Europejskiej Karty Praw Pacjenta umożliwia pacjentowi korzystanie z usług opieki medycznej w sposób bardziej świadomy oraz pozwala na jego efektywniejszą współpracę z lekarzem. Z kolei dla lekarzy i personelu medycznego stanowi ona źródło informacji na temat zasad odpowiedniego traktowania pacjenta oraz kwestii związanych z jego prywatnością oraz godnością. Karta ta jest zatem korzystnym dokumentem dla obu stron, dzięki któremu możliwe jest skuteczne współdziałanie lekarzy z pacjentami.

Jakie są podstawowe prawa pacjenta?, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Informacje o artykule
Kategorie:

Wyraź swoją opinię o tym artykule
BEZWARTOŚCIOWYPOMÓGŁ MI 0 (0)